طراحی و راه اندازی باشگاه مشتریان

علاوه بر خدمات مشاوره در راه اندازی باشگاه مشتریان که در بخش مشاوره تخصصی توضیح داده شده است، می توانید در صورت تمایل عملیات اجرایی راه اندازی باشگاه مشتریان خود را به اتاق مدیریت ارتباط با مشتری واگذار نمایید. این خدمات اجرایی شامل موارد زیر می باشد :

۱- طراحی سند استراتژیک باشگاه مشتریان

۲- پیاده سازی سناریو بر بستر نرم افزارها و سخت افزارها

۳- اجرای مراسم افتتاحیه باشگاه مشتریان

۴- مدیریت داده ها و امور اجرایی باشگاه از طریق استقرار نیروی مقیم یا بصورت راه دور

۵- طراحی و اجرای کمپین های تبلیغاتی و مسئولیت اجتماعی باشگاه مشتریاندر صورتی که تمایل دارید در این زمینه از خدمات اتاق مدیریت ارتباط با مشتری استفاده نمایید لطفا فرم مربوطه را در اینجا تکمیل نمایید.

دیدگاه ها

افزودن کامنت