راه اندازی واحد های CRM

ایجاد یک واحد CRM در سازمان ها نیازمند انجام مراحل زیر است:

۱- طراحی استراتژی CRM
۲- طراحی فرآیندهای CRM
۳- تعیین برنامه و بودجه سالیانه واحد CRM
۴- تعیین شرح کار، وظایف و مسئولیت های پرسنل واحد CRM
۵- تعیین شرایط شغلی پرسنل واحد 
۶- تقاضای نیرو، ارزیابی و استخدام پرسنل CRM
۷- آموزشی نیروی انسانی مستقر در واحد CRM
۸- انتخاب، خرید و پیاده سازی  امکانات نرم افزاری و سخت افزاری
۹- اعلام برنامه عملیاتی هر یک از نیروهای انسانی مستقر در واحد CRM
۱۰- راهبری و نظارت بر عملکرد واحد CRM

اتاق مدیریت ارتباط با مشتری در تمامی مراحل بالا می تواند به عنوان مشاور یا مجری شما را یاری کند. در صورتی که تمایل دارید در این زمینه از خدمات اتاق مدیریت ارتباط با مشتری استفاده نمایید لطفا فرم مربوط را در اینجا تکمیل نمایید.

 

دیدگاه ها

افزودن کامنت