کارگاه آموزشی اتیکت های رفتار تجاری در بیمه دی

کارگاه آموزشی اتیکت های رفتارتجاری در مرکز آموزش بیمه_دی برگزار شد. 
مربی: مهندس مهدی_بدیعی مدیرعامل اتاق_مدیریت_ارتباط_با_مشتری 
سرفصل ها:
شناخت ساختار اتیکت
تفاوت اخلاق با اتیکت
تاثیر اتیکت بر مشتریان
اتیکت های پوشش
اتیکت های محیط کار
اتیکت های ارتباط با همکاران
اتیکت های ارتباط با مشتریان
اتیکت های جلسات
اتیکت های گفتگو
اتیکت های نگارش

دیدگاه ها

افزودن کامنت