آغاز همکاری با شرکت شرکت سباسنگ

پروژه پیاده سازی نظام مدیریت_ارتباط_با_مشتری در شرکت سباسنگ 
یکی از اقدامات جالب سباسنگ جهت بهبود تجربه_مشتری ایجاد قسمت تور_مجازی مشتریان در وب سایت این شرکت است. شما میتوانید با مراجعه به وب سایت این شرکت در میان انبارهای سنگ سباسنگ قدم بزنید.
www.saba-stone.com

دیدگاه ها

افزودن کامنت